فناوری اطلاعات
سامانه های ویژه برگزاری کلاسهای الکترونیکی
به استحضار دانشجویان گرامی می رساند بر اساس  نوع برگزاری کلاسها که در برنامه انتخاب واحد وگزارش سیستم جامع کلستان مشخص گردیده است روش برگزاری کلاسها برای هر درس به روش های زیر می باشد .

گروه های درسی

وضعیت درس

برگزاری کلاس

01 و 02 و 03 و000

حضوری

در مرکز و واحد کلاس حضوری تشکیل می گردد

75 و 76 و77 و... و 99

غیرحضوری(استانی)

Slms.razavi.pnu.ac.ir

دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد (شیوه آموزشی الکترونیکی)

غیرحضوری (کشوری)

Edu.pnu.ac.irلازم به ذکر است بروزرسانی سامانه استانی برگزاری کلاسها (slms.razavi.pnu.ac.ir) شنبه هر هفته انجام میپذیرد . 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر